Phòng kế hoạch tổng hợp

 

 1. Tổ chức:
  • Nhân sự:

Tổng số: 12 CBNV

Trong đó có:

 • Bác sĩ: 02 (01 BSCKI)
 • Điều dưỡng: 07
 • Ngoài ngành Y: 03 (01 thạc sĩ quản lý văn hóa, 01 thạc sĩ tài chính, 01 cử nhân quản trị kinh doanh)
  • Thành lập và phát triển:
  • Lãnh đạo chủ chốt hiện tại và các thời kỳ:
 • Trưởng phòng hiện tại: BsCKI Nguyễn Thị Thúy Hiền (Từ 2015 – đến nay).
 • Tiền nhiệm:

+ Bs Trần Thanh Thủy (Từ 2005-2013)

+ Ths.Bs Nghiêm Hoàng Lan Phương (Từ 2013-2015)

 • Trang thiết bị, kỹ thuật:

Hình ảnh khoa phòng

 

 1. Quá trình xây dựng và phát triển:
  • Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ:

Các chức năng nhiệm vụ của phòng:

 • Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học sinh, sinh viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
 • Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Triển khai các hoạt động của tổ quản lý chất lượng bệnh viện và tổ công tác xã hội
 • Thường trực công tác XHH của bệnh viện.
 • Phối hợp với các khoa phòng chức năng kiểm tra, giám sát, thanh toán công tác khám chữa bệnh BHYT.
  • Các thế mạnh của khoa/phòng
  • Đào tạo, phát triển nhân lực
  • Nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế
 1. Thi đua, khen thưởng: (Huân, huy chương, Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua khác)
  • Tập thể
  • Cá nhân
 2. Đánh giá đóng góp của tập thể đối với sự phát triển chung của đơn vị và ngành y tế
 3. Định hướng phát triển trước mắt và trong tương lai:
 • Theo quy chế bệnh viện, theo quy định vủa BYT và thực tế phát triển của bệnh viện, phòng KHTH đề nghị với bệnh viện hoàn thiện về cơ sở vật chất và bổ sung nhân lực tách và thành lập các phòng: Công tác xã hội, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện, tổ XHH…