PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Slogan: “CHUNG SỨC – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN”

GIỚI THIỆU:

 1. Tổ chức:
  • Nhân sự: Tổng số: 12 CBNV. Trong đó:
 • Bác sĩ: 02 (01 BSCKI)
 • Thạc sĩ QLBV: 01
 • Cử nhân YTCC: 02
 • Điều dưỡng: 07
  • Thành lập và phát triển:
 • Lãnh đạo chủ chốt hiện tại và các thời kỳ:
 • Trưởng phòng hiện tại: Bs.CKI Nguyễn Thị Thúy Hiền (Từ 2015 – đến nay).
 • Tiền nhiệm:
 • Bs Trần Thanh Thủy (Từ 2005-2013)
 • Bs Nghiêm Hoàng Lan Phương Phó Giám đốc kiêm nhiệm PT phòng(Từ 2013-2015)
  • Các Tổ trực thuộc:
 • Tổ Quản lý chất lượng
 • Tổ Chăm sóc khách hàng
 • Tổ Công tác xã hội.
 1. Chức năng, nhiệm vụ:
  • Chức năng:

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
  • Nhiệm vụ:
  • Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
  • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
  • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
  • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
  • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
  • Phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới theo phân công.
  • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
  • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
  • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
  • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
  • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
  • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
  • Triển khai các hoạt động của tổ quản lý chất lượng bệnh viện, tổ công tác xã hội và tổ chăm sóc khách hàng.
  • Thường trực công tác XHH của bệnh viện.
  • Phối hợp với các khoa phòng chức năng kiểm tra, giám sát, thanh toán công tác khám chữa bệnh BHYT.
 1. Thi đua, khen thưởng: (Huân, huy chương, Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua khác): Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.
 2. Định hướng phát triển trước mắt và trong tương lai:
  • Theo quy chế bệnh viện, theo quy định vủa BYT và thực tế phát triển của bệnh viện.
  • Hoàn thiện về cơ sở vật chất và bổ sung nhân lực tách và thành lập các phòng Công tác xã hội và chăm sóc khách hàng, Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện…