PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Slogan: “TẬN TÂM – SÁNG TẠO – KỊP THỜI”

 

GIỚI THIỆU

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
  • Nhân sự: Tổng số: 27 CBNV. Trong đó:
 • Cử nhân: 06 (HC: 02 – TC: 04)
 • Cao đẳng/trung cấp: 07 (IT: 03, HC: 01, VT: 01, Điện nước: 02)
 • Nhân viên: 14 (BV: 11 – LX: 03)
  • Thành lập và phát triển:
 • Lãnh đạo chủ chốt hiện tại và các thời kỳ:
 • Trưởng phòng kiêm nhiệm: ThS.BS Nguyễn Thị Minh Hải (PGĐ BV kiêm nhiệm từ 2018 – nay).
 • Phó trưởng phòng: CN. Hoàng Tùng (PT công tác TCCB từ 2017 – nay)
 • Tiền nhiệm Trưởng phòng:
 • Nguyễn Đức Tuấn (Từ 2005-2013)
 • Nguyễn Thị Bích Liên (Từ 2013-2018)
  • Các Tổ trực thuộc:
 • Tổ Công nghệ thông tin: 03 người – Tổ trưởng: KTV. Vũ Xuân Dương
 • Tổ Điện nước: 02 người
 • Tổ xe: 03 người – Tổ trưởng: Ngô Văn Huy
 • Tổ bảo vệ: 11 người – Tổ trưởng: Vũ Mạnh Thắng
 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính quản trị trong Bệnh viện.

 1.1. Tổ chức cán bộ:

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển/xét tuyển nhân lực để trình Ban giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
 9. Phối hợp với các bộ phận liên quan thanh tra, kiểm tra công tác TCCB, công tác Thanh tra của Thủ trưởng.

1.2. Các bộ phận tổ chức cán bộ:

 1. Quản lý nhân lực:

– Quản lý hồ sơ nhân lực.

– Tuyển dụng nhân lực.

– Tiền lương, BHXH, chế độ, chính sách.

– Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

 1. Đào tạo cán bộ:

– Quy hoạch cán bộ – Kế hoạch đào tạo

 1. Bảo vệ chính trị nội bộ.
 2. Thanh tra, kiểm tra theo phân công của công tác thanh tra của Thủ trưởng.

2.1. Hành chính:

 1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử (email) thông tin liên lạc của bệnh viện.
 4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
 6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
 7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 8. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch
 9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện.
 10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
 11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia phối hợp kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
 12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
 13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
 14. Định kỳ báo cáo thống kê theo quy định.
 15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do BGĐ giao.

 2.2. Các bộ phận hành chính:

 1. Hành chính quản lý theo dõi bất động sản, tài sản chung của Bệnh viện.
 2. Văn thư: quản lý công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.
 3. Tiếp khách, hội trường, loa đài, âm thanh.
 4. Mua sắm, cung ứng trang thiết bị, vật tư thông dụng.
 5. Sửa chữa nhà cửa, chăm sóc vườn hoa cây cảnh.
 6. Quản lý điều phối xe ô tô của Bệnh viện.
 7. Điện, nước sạch, nước thải.
 8. Bảo vệ trật tự trị an.

3.1. Công nghệ thông tin:

 1. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện, trình BGĐ phê duyệt;
 2. Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt;
 3. Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện;
 4. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở y tế, Bộ y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;
 5. Xây dựng, khai thác, bảo trì hệ cơ sở dữ liệu của Bệnh viện. Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại Bệnh viện;
 6. Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.

3.2. Bộ phận công nghệ thông tin:

  1. Quản trị phần mềm
  2. Quản trị mạng
  3. Sửa chữa, lắp đặt thiết bị tin học

4. THÀNH TÍCH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG: Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

  • Theo quy chế bệnh viện, theo quy định vủa BYT và thực tế phát triển của bệnh viện.
  • Hoàn thiện về cơ sở vật chất và bổ sung nhân lực tách và thành lập các phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công nghệ thông tin và phòng Hành chính quản trị.