Thực hiện Công văn số 4660/SYT-TCCB ngày 24/10/2019 của Sơ Y tế Hà Nội về việc hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 và Công văn số 4661/SYT-TCCB ngày 24/10/2019 của Sở Y tế Hà Nội về tuyển dụng viên chức là bác sĩ nội trú làm việc tại Bệnh viện của Thành phố Hà nội.

Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai hướng dẫn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 tại bệnh viện cụ thể như sau:

Công văn số: 4660/TB-SYT

Thông báo: Thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019

 

Công văn số: 4661/TB-SYT

Thông báo: Tuyển dụng viên chức làm việc tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Thủ khoa xuất sắc làm việc tại các Bệnh viện tuyến Thành phố trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Công văn số: 4666/SYT-TCCB

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu , tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

Quyết định số: 5019/QĐ-UBND

Quyết định: Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Quyết định số: 5020/QĐ-UBND

Quyết định: Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch Xét tuyển viên chức làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Thủ khoa xuất sắc làm việc tại các Bệnh viện tuyến Thành phố trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019