QUYẾT ĐỊNH SỞ Y TẾ

PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT

 

I. Năm 2015

Quyết định 206-SYT:

206 QĐ-SYT DMKT PHÊ DUYỆT 2015

II. Năm 2016

Quyết định 2774-SYT:

2774 QĐ-SYT DMKT PHÊ DUYỆT 2016

III. Năm 2017

Quyết định 1157-SYT:

1157 QĐ-SYT DMKT PHÊ DUYỆT 2017

IV. Năm 2018

Quyết định 411-SYT:

411 QĐ-SYT DMKT PHÊ DUYỆT 2018

III. Năm 2019

Quyết định 125-SYT:

125 QĐ-SYT DMKT PHÊ DUYỆT 2019 THAY THẾ QĐ 411 NĂM 2018

III. Năm 2020

        Quyết định 148-SYT:

148 QĐ-SYT DMKT PHÊ DUYỆT 2020

 

VI. Năm 2021

        Quyết định 4159-SYT:

4159 QĐ-SYT DMKT PHÊ DUYỆT 2021

VI. Năm 2022

        Quyết định 1592-SYT:

1592 QĐ-SYT phê duyệt 48 DMKT 2022