CƠ CẤU TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI

TỔ CHỨC, NHÂN SỰ BỆNH VIỆN

Bệnh viện có 280 CBCNV được cơ cấu cụ thể như sau:

+ Ban giám đốc                                              : 03,  trong đó:Giám đốc: 01, Phó giám đốc: 02

+ Khối lâm sàng                                             : 182 (65%).

+ Khối cận lâm sàng                                      : 42 (15%).

+ Khối phục vụ hỗ trợ công tác                    : 56 (20%).

BAN GIÁM ĐỐC: (1 Giám Đốc và 2 Phó Giám Đốc)

KHỐI PHÒNG CHỨC NĂNG: (04 Phòng chức năng)

KHỐI LÂM SÀNG: (09 Khoa và 02 Đơn nguyên)

KHỐI CẬN LÂM SÀNG: (05 Khoa)