HỒ SƠ PHÁP LÝ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI

 1. Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và xếp hạng cho Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai;

 2. Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai;

 3. quyết định 6449/ QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBNDTP Hà Nội về việc tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Xây dựng vào Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai thuộc Sở Y tế;

 4. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 005/SYT-GPHĐBV ngày 30/12/2013 của Giám đốc sở Y tế Hà Nội;

 5. Quyết định số 2069/QĐ-BYT ngày 09/6/2008 của Bộ Y tế về việc công nhận Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai được khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

 6. Công văn số 1184/SYT-NVY ngày 18/4/2014 của Sở Y tế Hà Nội về việc công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe Bệnh viện Hòe Nhai;

 7. Giấy phép số 716/GP-SKHCN ngày 08/12/2010 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng Thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế);

 8. Hợp đồng số 000040/2014/HĐYTBV ngày 29/11/2013 giữa Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai và Công ty CP Môi trường Đô thị và Công nghiệp 10 – Urenco 10 về việc Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế nguy hại;

 9. Hợp đồng số 1131002/HĐ ngày 16/12/2012 giữa Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai và Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình về việc Thu dọn, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt;

 10. Sổ Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số: 01.001021.T ngày 10/5/2012 của Sở Tài nguyên và mội trường;

 11. Công văn số 3128/STNMT-CCMT ngày 28/06/2013 của Sở Tài nguyên và môi trường gửi Sở Y tế về việc chấp thuận cho hệ thống xử lý nước thải của các Bệnh viện đi vào hoạt động chính thức;

 12. Danh sách chuyên môn đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại bệnh viện và bản sao chứng chỉ hành nghề và bằng cấp chuyên môn của người hành nghề chưa có chứng chỉ hành nghề;

 13. Danh mục kỹ thuật kèm theo Quyết định số 1192/SYT-QĐ ngày 31/10/2007 của Sở Y tế về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật bệnh viện đa khoa Hòe Nhai lần1;

 14. Danh mục kỹ thuật kèm theo Quyết định số 206/QĐ-SYT ngày 29/01/2015 của Sở Y tế về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật bệnh viện đa khoa Hòe Nhai;