THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn
và danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự (Vòng 2)
kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai

Chi tiết trong file đính kèm dưới đây :

1026 TB-BVHN TB DS thí sinh du đk va khong du DK xét tuyển vòng 2 (1)