THÔNG BÁO KHOA DƯỢC

LƯU Ý CHỈ ĐỊNH

ĐỐI VỚI THUỐC THANH TOÁN BẢO HIỂM

 

Căn cứ nội dung Công văn số 65/GĐĐT-NVGĐ ngày 15/03/2021 của BHXH Việt Nam về việc thông báo một số nội dung cần kiểm tra, giám định, Khoa Dược thông báo tới các khoa lâm sàng thuốc cần lưu ý chỉ định như sau: