PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG.

– Phòng Tài chính- Kế toán là một trong số các phòng chức năng của bệnh viện. Có đội ngũ cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành Tài chính kế toán, có đủ năng lực, chuyên môn đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của Bệnh viện.

– Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự đoàn kết, phối hợp giữa các cán bộ viên chức và LĐHĐ trong phòng, Phòng Tài chính- Kế toán đã làm tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Cân đối các khoản thu, chi trong Bệnh viện đáp ứng và đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng.

– Phòng TCKT là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

– Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính Bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn, chỉ tiêu cho hoạt động Bệnh viện.

– Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật.

2. Nhiệm vụ.

– Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

– Tổ chức công tác Tài chính kế toán theo quy định hiện hành.

– Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: tiền lương, chế độ chính sách, tài sản, vật tư… theo quy định.

– Định kỳ báo cáo quyết toán, tổng kết.

– Căn cứ vào chế độ, chính sách, thông tư, nghị định thực hiện thu, chi theo quy định.

– Tổng hợp tình hình Tài chính, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện, tiền lương, thu nhập của CBVC, NLĐ.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ.

1. Nhân sự.

– Phòng TCKT gồm 17 người gồm: Ths kinh tế: 01 người; Cử nhân kinh tế: 07 người; Cao đẳng: 03 người; Trung cấp: 06 người.

2. Cơ cấu tổ chức.

– Gồm 4 bộ phận

+ Bộ phận tiếp đón và thu ngân

+ Bộ phận thanh toán BHYT nội trú và ngoại trú

+ Bộ phận lương

+ Bộ phận tổng hợp

3. Nhân lực quản lý.

– Phó trưởng phòng phụ trách phòng kiêm Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thu Thủy

– Tổ trưởng công đoàn: Trần Thu Hương

III.TRANG THIẾT BỊ.

1. Trang thiết bị.

– Phòng TCKT được đầu tư 16 bộ máy vi tính, 9 máy in để phục vụ công tác nghiệp vụ, 07 máy làm tổng hợp và các báo cáo thường xuyên.

2. Phần mềm quản lý

– Phần mềm quản lý Bệnh viện (phần thu và các báo cáo tổng hợp doanh thu các khoa).

– Phần mềm kế toán misa.

– Phần mềm xuất hóa đơn điện tử.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

– Phòng tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Bệnh viện.

– Nâng cao nhận thức của cán bộ để thực hiện chức trách nhiệm vụ.

– Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn