Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU

VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Thực hiện Công văn số 3223/SYT-TCCB của Sở Y tế Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu và hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại bệnh viện. Chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

510 QĐ phê duyệt chi tiêu và ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai năm 2022.

510 chỉ tiêu xét tuyển viên chức năm 2022

510QĐ-Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022.