Thông báo số 999/BVHN-KD Về việc mời gửi báo giá tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

THÔNG BÁO

SỐ 999/BVHN-KD

VỀ VIỆC MỜI GỬI BÁO GIÁ TƯ VẤN

LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT

 

Tải File  Đính Kèm: 999 cd Mời gửi báo giá tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

 

DANH MỤC HÀNG HÓA
ĐỀ NGHỊ TƯ VẤN LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tải File  Đính Kèm: 999ddPL